Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Informácia o kvalite vody

INFORMÁCIA O KVALITE VODY

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vám týmto informuje, že dňa 16.6.2022 sme odbržali výsledky rozborov pitnej vody zo dňa 10.6.2022, ktoré boli odobraté na ul. Baštová, Zlievarenská, Krivá a Ul. Okružná akreditovanou spoločnosťou a pitná voda VYHOVUJE v sledovaných parametroch v zmysle vyhlášky 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody.

KOMVaK a.s. dnešným dňom ukončila montáž spätných klapiek na vodovodných prípojkách časti vetvy verejného vodovodu na časti ul. Baštová. Spätné klapky zabránia vniknutiu vody z iného zdroja do distribučného systému.