Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Oznámenie o zámere predaja majetku spoločnosti KOMVaK

Oznámenie o zámere predaja majetku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., formou obchodnej verejnej súťaže


Predmet obchodnej verejnej súťaže: Predaj nehnuteľného majetku, rekreačnej chaty v Patinciach so súp. č. 99, p. č. 4245/99 vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 4245/99, 4245/269 podľa LV č. 408, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Patince, obec Patince PSČ 946 39, okres Komárno.

Minimálna kúpna cena: 27.800 €      

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, znenie súťažných podmienok, základnú informáciu o predmete súťaže je možné získať:
    - na internetovej stránke spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., www.komvak.sk,
- na emailovej adrese: sekretariat@komvak.sk
- v sídle spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B.Lukáča 25,
945 01 Komárno v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.,
telefonický kontakt 035/3214013.