Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Tlačová správa k poruche na verejnom vodovode

 Tlačová správa k poruche na verejnom vodovode v MČ Nová Stráž dňa 16.11.2018

 
 
Za účelom odstránenia poruchy bol nevyhnutné uzavrieť prívodné potrubie DN 400, ktorým je zásobovaná MČ Nová Stráž a obecné verejné vodovody v obciach Zlatná na Ostrove, Čalovec, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň.
Odstávka vody bola operatívne nahlásená na príslušné obecné úrady.
Celkovo bolo odstavené od dodávky vody 79,5 km vodovodného potrubia, z ktorého 39,5 km v materiálu PVC a 40,0 km z kovového materiálu (liatina a oceľ).
Znovuuvedením prívodného potrubia do prevádzkového tlaku (od 4,6 do 5,2 MPa) dochádza k strhnutiu vnútorných inkrustov potrubia z kovového materiálu, ktoré spôsobuje senzorické znečistenie vody (žltá až hnedá voda).
Po ukončení prác na odstránení havárie postupným napúšťaním potrubia bolo hlavné vedenie preplachované cez hydranty osadené na sieti. Celkovo bolo vypustených pri preplachov 300 m3 vody počas večerných hodín dňa 16.11. a nasledujúci deň, t. j. 17.11.2018
Spoločnosť KOMVaK a.s. chce ubezpečiť všetkých odberateľov, že dodávaná voda je pravidelne kontrolovaná prostredníctvom zmluvného dodávateľa - akreditovaného laboratória podľa schváleného harmonogramu odberov na vybraných odberných miestach vo všetkých zásobovaných lokalitách v rozsahu minimálnych a úplných analýz (mikrobiologické a fyzikálne a chemické skúšky ) v zmysle platnej legislatívy. Výsledky analýzy ktoré sa nachádzajú v prílohe tejto správy nepreukázali žiadne prekročenie povolených limitných hodnôt jednotlivých ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.
 
 
 
                                                           Mgr. Patrik Ruman
generálny riaditeľ spoločnosti
predseda predstavenstva
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
tel.:+421/ 35- 3214000
mobil: 0905981318
patrik.ruman@komvak.sk
www.komvak.sk


Stiahnite si