Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Zrážková voda

Zrážková voda sa považuje za odpadovú vodu. Pokiaľ ju vypúšťate do kanalizácie musí byť v zmluve na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou uvedený výpočet množstva zrážkových vôd: spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do VK stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z.z.
Plochami pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú (strechy, spevnené plochy, plochy s vegetáciou...)
Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom zastavené a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ 0,9; čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyšpárovaním pieskom, štrkom) majú súčiniteľ 0,4 a dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady) majú súčiniteľ 0,05. Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy. Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do VK na účely spoplatnenia sa aktualizuje aspoň raz za tri roky.

Na základe týchto získaných údajov sa vypočíta množstvo zrážkových vôd za rok:
plocha x súčiniteľ odtoku x ročný priemer zrážkového úhrnu

Cena za 1m3 zrážkových vôd je zhodná s cenou stočného. Hodnota faktúracie zrážkových vôd za rok sa získa vynásobením množstva zrážkových vôd za rok a cenou stočného, ktorá bola ÚRSO stanovená na príslušné obdobie.