Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Vodomery

Na čo vodomer slúži?

Vodomer je mechanické meracie zariadenie, ktoré zaznamenáva množstvo odobratej pitnej vody. Fakturačný vodomer, podľa ktorého je účtovaná spotreba vody daného objektu, tvorí súčasť tzv. vodomernej zostavy. Jeho existencia je jednou z podmienok pre to, aby sme s Vami vstúpili do zmluvného vzťahu a mohli Vám následne dodávať pitnú vodu. Presné zisťovanie skutočného stavu Vami odobratej vody je predovšetkým vo Vašom záujme, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam pri fakturácií nami poskytovaných služieb. V nasledujúcich riadkoch preto nájdete informácie najmä o tom, ako vodomer správne udržiavať a chrániť.

  

Čo je vodomerná zostava?

Každý vodomer je umiestnený v tzv. vodomernej zostave, ktorá by mala obsahovať predpísané prvky podľa normy Vnútorné vodomery. Táto vodomerná zostava tvorí súčasť vodovodnej prípojky a mimo vlastného vodomeru je majetkom odberateľa. Pre zaručenie správnej funkcie vodomeru a jeho ochranu proti poškodeniu je nutné vodomernú zostavu udržiavať vo funkčnom stave.

Predpísané prvky vodomernej zostavy a ich údržba:

- uzáver pred a za vodomerom - (uzáver za vodomerom musí byť s vypúšťaním) Doporučujeme uzáver aspoň raz za mesiac uzavrieť a otvoriť; zníži sa tak riziko, že v prípade potreby uzavrieť prívod vody uzávery nebudú fungovať.
- filter pred vodomerom - tento prvok chráni vodomer a vnútorný vodovod (napr. redukčný ventil) pred poškodením prípadnými mechanickými nečistotami; doporučujeme aspoň raz za rok filter vyčistiť, aby bol zachovaný potrebný prietok vody.
- spätná klapka - ide o veľmi dôležite zariadenie, ktoré chráni vodomer pred poškodením pri možnom spätnom toku vody a zároveň bráni kontaminácií verejnej vodovodnej siete vodou z vnútorných rozvodov.
Inštalácia vodomeru

Inštaláciu vodomeru ako stanoveného meradla vrátane zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácií vykonáva KOMVaK, a.s. Akýkoľvek zásah do vodomeru bez nášho súhlasu je neprípustný. Vodomer je opatrený plombou montážnou voči neoprávnenej manipulácii. Odberateľ ručí za ich nepoškodenie.

Ako sa o vodomer starať?

Fakturačný vodomer nie je vo Vašom vlastníctve, preto ste ako odberateľ povinný chrániť ho pred poškodením a udržiavať vodomernú zostavu vo funkčnom stave. Vodomer nevyžaduje z Vašej strany žiadnu zvláštnu údržbu. Najväčším nebezpečenstvom je pre vodomer zima a mráz, ktoré môžu ovplyvniť jeho funkčnosť. Aby ste predišli možným nepríjemnostiam spojeným s výmenou a náhradou vodomeru, máme pre Vás niekoľko praktických doporučení.

Ako chrániť vodomer pred mrazom?

Odberateľ nemusí mať obavu o zamrznutie vodomeru, ak je vodomerná šachta dostatočne priestranná (o minimálnych rozmeroch 90x120 cm, so svetlosťou okolo 180 cm) je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a voda je denne používaná. Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie sú splnené predchádzajúce podmienky je potrebné urobiť nasledovné opatrenia:

umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr.:
- polystyrénovú dosku (je vhodné ju pripevniť na spodnú plochu príklopu vonkajšej vodomernej šachty
- izolačnú vatu (nie sklenú)
- plastové vrece naplnené drveným polystyrénom
(Upozornenie: v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe.)
dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup bol upravený tak, aby nemohla byť zaplavená povrchovou vodou.
Ak je vodomer inštalovaný vo vnútri budovy: prívodové potrubie pred vodomerom i vodomer chráňte pred nízkymi teplotami obdobne ako vodomer vo vonkajšej vodomernej šachte.
V zime po dobu Vašej dlhšej neprítomnosti: ak je to možné, v čase mrazu nevypínajte úplne Vaše kúrenie.
Uzavrite prívod vody pred vodomerom a vyprázdnite potrubie za ním.

Preskúšanie a výmena vodomeru.

Pokiaľ si myslíte, že Váš vodomer nemeria presne, môžete písomne požiadať o jeho úradné preskúšanie v štátnej skúšobni. V prípade, že je reklamácia oprávnená, výmenu a preskúšanie vodomeru hradí dodávateľ KOMVaK, a.s. V opačnom prípade, keď sa preukáže správna funkčnosť vodomeru, vyššie uvedené náklady hradí odberateľ.Legislatívna úprava.

Problematika merania dodávanej vody a vykonávacej vyhlášky č. 397/2003 Z.z. je upravená zákonom č. 442/2002 Z.z. v zmysle nekorších predpisov.