Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Inžinierska činnosť

- výstavba inžinierskych sietí
- inžinierske činnosti vo vodnom hospodárstve


Činnosť technického oddelenia:

Poskytovanie vyjadrení k projektovej dokumentácii
- vyjadrenie k projektovej dokumentácii k vydaniu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenie - rodinný dom, drobná stavba
- vyjadrenie k PD novostavby alebo rekonštrukcie so zmenou parametrov, resp. vybudovaním nových prípojok
- vyjadrenie k vodovodným a kanalizačným prípojkám (nové, resp. rekonštrukcie) - ohlásenie drobnej stavby
- predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia
- vyjadrenia k havarijným plánom
- vyjadrenie k PD napojenia na existujúce inžinierske siete
- rekonštrukcie (nadstavba, prístavba, iné) stav. objekty polyfunkčé, priem. a ostatné objekty - dochádza k zmene napojenia, ku kolízií s inžinierskymi sieťami v prevádzke KOMVaK, a.s.
- vyjadrenie k PD rozšírenia a prekládky líniových stavieb (komunikácie, cesty, diaľnice, toky a pod.)
- vyjadrenie k PD nových inžinierskych sietí a iných stavebných objektov


Poskytovanie podkladov
- stanovenie technických podmienok pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod / verejnú kanalizáciu
- stanovenie technických podmienok zriaďovania alebo odstraňovania vodovodnej / kanalizačnej prípojky
- zakreslenie podzemných vedení - orientačne
- poskytnutie iných podkladov a technických údajov
- poskytnutie podkladov z GIS v digitálnej forme
- grafické vytlačenie podkladov z GIS


Kontakt:
Ing. Helena Molnárova
Tel.: 00421 35 321 4009
Mobil: 00421 905 981 218
E-mail:
helena.molnarova@komvak.sk

Ing. Jana Molnárová
Tel.: 00421 35 321 4008
Mobil: 00421 918 574 600
E-mail:
jana.molnarova@komvak.sk