Slovensky Magyarul
Hibabejelentés: 0850 777 999 (NONSTOP)

Személyes adatok védelme

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME / GDPR (General Data Protection Regulation)

a KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, rt.-nél, mint üzemeltetőnél, be van biztosítva a hatályos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 18/2018 számú törvény a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról (továbbiakban: „Törvény”). 

1. Az érintett személy jogai
A személyes adatok feldolgozásának jogalapjától függetlenül az érintett személynek joga van: hozzáférni a személyes adataihoz, kijavítani a személyes adatokat, törölni ("elfelejtéshez" való jog), korlátozni a feldolgozást, korlátozni az adatok hordozhatóságát, a kifogáshoz való jog gyakorlása, az automatikus feldolgozás jogát, ideértve a profilozást, a feldolgozás korlátozásának joga, a Felügyeleti hatósághoz, a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmének Hivatalához benyújtott panaszokat a személyes adatok védelmére irányuló eljárás kezdeményezésére.

1.1. Az érintett jogai a RENDELET szerint
1.2 Hogyan gyakorolhatja az érintewww.komvak.sk/download2/1_2_sposob_uplatnenia_si_prava.pdftt a jogait és miként kell az üzemeltetőnek eljárnia az érintett jogainak gyakorlása során,
1.3 Adatvédelmi jogsértések jelentése
1.4 Az „Az érintett jogainak gyakorlása” formanyomtatvány

2. Az érintett személlyel szembeni tájékoztatási kötelezettség teljesítése


A személyes adatok tisztességes és átlátható feldolgozásának alapelvei megkövetelik az érintett személy tájékoztatását a feldolgozás folyamatáról és a személyes adatok feldolgozásának céljáról. Az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkat az üzemeltető, a KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, rt. előírja az érintettől származó személyes adatok megszerzésekor, vagy ha a személyes adatokat más forrásból szerezték be, ésszerű időn belül a személyes adatoknak a rendelettel és a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti kézhezvételét követően.

2.1. Információ a személyes adatok feldolgozásáról a jóváhagyás alapján
2.2 Tájékoztatási kötelezettség - monitoring