Slovensky Magyarul
Hibabejelentés: 0850 777 999 (NONSTOP)

Vízórák

Na čo vodomer slúži?

Vodomer je mechanické meracie zariadenie, ktoré zaznamenáva množstvo odobratej pitnej vody. Fakturačný vodomer, podža ktorého je účtovaná spotreba vody daného objektu, tvorí súčas tzv. vodomernej zostavy. Jeho existencia je jednou z podmienok pre to, aby sme s Vami vstúpili do zmluvného vzahu a mohli Vám následne dodáva pitnú vodu. Presné zisovanie skutočného stavu Vami odobratej vody je predovšetkým vo Vašom záujme, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam pri fakturácií nami poskytovaných služieb. V nasledujúcich riadkoch preto nájdete informácie najmä o tom, ako vodomer správne udržiava a chráni.

  

Čo je vodomerná zostava?

Každý vodomer je umiestnený v tzv. vodomernej zostave, ktorá by mala obsahova predpísané prvky podža normy Vnútorné vodomery. Táto vodomerná zostava tvorí súčas vodovodnej prípojky a mimo vlastného vodomeru je majetkom odberateža. Pre zaručenie správnej funkcie vodomeru a jeho ochranu proti poškodeniu je nutné vodomernú zostavu udržiava vo funkčnom stave.

Predpísané prvky vodomernej zostavy a ich údržba:

- uzáver pred a za vodomerom - (uzáver za vodomerom musí by s vypúšaním) Doporučujeme uzáver aspoň raz za mesiac uzavrie a otvori; zníži sa tak riziko, že v prípade potreby uzavrie prívod vody uzávery nebudú fungova.
- filter pred vodomerom - tento prvok chráni vodomer a vnútorný vodovod (napr. redukčný ventil) pred poškodením prípadnými mechanickými nečistotami; doporučujeme aspoň raz za rok filter vyčisti, aby bol zachovaný potrebný prietok vody.
- spätná klapka - ide o vežmi dôležite zariadenie, ktoré chráni vodomer pred poškodením pri možnom spätnom toku vody a zároveň bráni kontaminácií verejnej vodovodnej siete vodou z vnútorných rozvodov.
Inštalácia vodomeru

Inštaláciu vodomeru ako stanoveného meradla vrátane zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácií vykonáva KOMVaK, a.s. Akýkožvek zásah do vodomeru bez nášho súhlasu je neprípustný. Vodomer je opatrený plombou montážnou voči neoprávnenej manipulácii. Odberatež ručí za ich nepoškodenie.

Ako sa o vodomer stara?

Fakturačný vodomer nie je vo Vašom vlastníctve, preto ste ako odberatež povinný chráni ho pred poškodením a udržiava vodomernú zostavu vo funkčnom stave. Vodomer nevyžaduje z Vašej strany žiadnu zvláštnu údržbu. Najväčším nebezpečenstvom je pre vodomer zima a mráz, ktoré môžu ovplyvni jeho funkčnos. Aby ste predišli možným nepríjemnostiam spojeným s výmenou a náhradou vodomeru, máme pre Vás niekožko praktických doporučení.

Ako chráni vodomer pred mrazom?

Odberatež nemusí ma obavu o zamrznutie vodomeru, ak je vodomerná šachta dostatočne priestranná (o minimálnych rozmeroch 90x120 cm, so svetlosou okolo 180 cm) je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a voda je denne používaná. Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie sú splnené predchádzajúce podmienky je potrebné urobi nasledovné opatrenia:

umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr.:
- polystyrénovú dosku (je vhodné ju pripevni na spodnú plochu príklopu vonkajšej vodomernej šachty
- izolačnú vatu (nie sklenú)
- plastové vrece naplnené drveným polystyrénom
(Upozornenie: v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré žahko podliehajú hnilobe.)
dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup bol upravený tak, aby nemohla by zaplavená povrchovou vodou.
Ak je vodomer inštalovaný vo vnútri budovy: prívodové potrubie pred vodomerom i vodomer chráňte pred nízkymi teplotami obdobne ako vodomer vo vonkajšej vodomernej šachte.
V zime po dobu Vašej dlhšej neprítomnosti: ak je to možné, v čase mrazu nevypínajte úplne Vaše kúrenie.
Uzavrite prívod vody pred vodomerom a vyprázdnite potrubie za ním.

Preskúšanie a výmena vodomeru.

Pokiaž si myslíte, že Vᚠvodomer nemeria presne, môžete písomne požiada o jeho úradné preskúšanie v štátnej skúšobni. V prípade, že je reklamácia oprávnená, výmenu a preskúšanie vodomeru hradí dodávatež KOMVaK, a.s. V opačnom prípade, keď sa preukáže správna funkčnos vodomeru, vyššie uvedené náklady hradí odberatež.Legislatívna úprava.

Problematika merania dodávanej vody a vykonávacej vyhlášky č. 397/2003 Z.z. je upravená zákonom č. 442/2002 Z.z. v zmysle nekorších predpisov.