Komvak


Prejdi na obsah

Hlásenie porúch

Pracovné dni:
Po. - Pia.: 7.00 - 15.00 hod.
+421 907 775 792
+421 35 7731 073
+421 35 3214 000


po 15.00 hod. a v dňoch pracovného
pokoja:

+421 35 3214 081
+421 905 354 549


.......................................................

Materiály na stiahnutie:
Žiadosť o obnovenie dodávky vody
Žiadosť o demontáž vodomeru
Žiadosť o montáž vodomeru
Žiadosť o zhotovenie prípojky
Zmena odberateľa
Tlačivo na dažďové vody
Všeobecné obchodné podmienky
k zmluve o dodávke pitnej vody
a odvádzaniu odpadových vôd

Štatút súťaže KOMVaK a.s.

Výzva pre KN - nap. na VK 01-2018

Oznam - účet

Zálohové platby za vodné a stočné.---------------------------------------------------------------------------------------

Nové metódy pre lokalizáciu únikov vody.

OZNÁMENIE


KOMVaK a.s., ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie v majetku Mesta Komárno si Vás dovoľuje informovať, že súčasťou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie sú samotné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam a näjme nie dažďové vpusty, situované na uliciach a spevnených plochách, ktoré sú vo vlastníctve správcu danej komunikácie.
Mesto Komárno zabezpečuje v súčastnom období obnovu miestnych komunikácií, v rámci ktorej je vo vybraných uliciach plánovaná a realizovaná výmena plynovodu a verejného vodovodu (nie kanalizácie) vrátane plynových a vodovodných prípojok. Samotnú realizáciu výmeny plynovodu zabezpečuje SPP vo vlastnej réžii prostredníctvom svojich dodávateľských partnerov.

Realizáciu výmeny vodovodu zabezpečuje dodávateľská spoločnosť vybraná Mestom Komárno verejným obstarávaním.
Spoločnosť KOMVaK a.s. je ústretová pri riešení problémov počas výstavby, avšak
nezodpovedá za priebeh a realizáciu prác a za prípadné nepriaznivé dopady na poškodených vedeniach a za obmedzenia na prístupoch k jednotlivým nehnuteľnostiam, resp. pri dodávke pitnej vody a odvádzaní splaškových, alebo dažďových vôd.
Aj preto by sme širokú verejnosť chceli informovať, že nie všetky rozkopávky a poruchy v meste sú v dôsledku prevádzky verejnej vodovodnej a kanalizačnej sieti KOMVaK a.s.
Aj preto sa spoločnosť KOMVaK a.s. rozhodla na svojej webovej stránke
www.komvak.sk informovať občanov mesta Komárna a priľahlých obcí o aktuálnych lokalitách s cieľom jasnej identifikácie miesta porúch, havárií a odstávok vody. Webová stránka spoločnosti bude priebežne aktualizovaná o dané informácie s možnosťou i spätného dohľadania.
Na záver si Vám dovoľujem oznámiť, že samotné prevádzkovanie, údržba, oprava podzemných inžinierskych sietí si v niektorých prípadoch vyžaduje zásah do komunikácií, spevnených plôch a to najmä chodníkov a ciest. Tieto zásahy závisia od rozsahu konkrétnych porúch a havárií.


Oprava strechy na ČOV Komárno

Na čistiarni odpadových vôd v Komárne bola zrealizovaná oprava plochých striech na objektoch kalového a plynového hospodárstva, ktorých havarijný stav ohrozoval technologické
zariadenia a samotnú statiku jednotlivých objektov.
Prevedené práce boli dňa 08.09.2017 prevzaté za účasti primátora Mesta Komárno Ing. László Stubendeka, viceprimátora Mesta Komárno Mgr. Béla Keszegh, GR spoločnosti KOMVaK Mgr. Patrika Rumana a dodávateľa stavby G.Z. BAU, s.r.o. v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Gejzom Zsidekom.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku
Chata Patince----------------------------------------------------------------------------------

Elektronická fakturácia

Elektronická fakturácia Súhlas elektronická fakturácia

Zmena telefónnych čísiel.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.9.2016 dochádza k zmene niektorých telefónnych čísiel našej firmy. Podrobnosti nájdete v sekcii "Kontaktov".
Telefónne číslo ústredne a hlásenia porúch ostáva nezmenené!


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu